Informacje

Bilet lotniczy jak wygląda i co zawiera

Obecnie w przypadku tanich lini lotniczych gdzie odprawę można wykonać online, jako bilet niezbędny do przejścia przez odprawę i do samolotu wykorzystywany jest wydruk z odprawy online, poniżej przykład dla Wizzair

Bilet lotniczy stanowi potwierdzenie zawarcia umowy pomi�dzy pasa�erem a przewo�nikiem lotniczym. Bilet jest dokumentem, kt�ry uprawnia do podr�y lotniczej wraz z baga�em. Z biletu korzysta� mo�e wy��cznie jego w�a�ciciel, zgodnie z warunkami og�lnymi transportu przewo�nika lotniczego, z kt�rymi mo�na si� zapozna� np. w biurach przewo�nika lub na jego stronach internetowych – zosta�y one streszczone r�wnie� w dokumencie zwanym kuponem biletowym.

1. Lotnisko, na kt�rym rozpoczynamy podr�
2. Lotnisko, na kt�re przylatujemy
3. Bilet jest imienny i nie mo�na przekaza� go innej osobie
4. ��czna cena biletu
5. Zakaz dokonywania zmian w niekt�rych taryfach
6. Terminal odprawy wylotu
7. Kod linii lotniczej
8. Przewo�nik
9. Kod lotu
10. Nr biletu
11. Klasa rezerwacyjna: Klasa pierwsza, klasa biznes, turystyczna czy ekonomiczna
12. Kod rezerwacji
13. Status biletu: OPEN, bez daty i godziny wylotu, O.K. Zamkni�ty i potwierdzony
14. Termin wa�no�ci przelotu
15. Nazwa i kod agencji wystawiaj�cej bilet
16. Liczba kilogram�w baga�u rejestrowanego, kt�ry pasa�er mo�e przewie��

Bilet lotniczy – jak ma wygl�da� i co zawiera� – bilety lotnicze

Po zakupieniu biletu zalecamy dok�adne sprawdzenie i przeczytanie ca�ej jego zawarto�ci. Prosimy o upewnienie si�, �e bilet zosta� wystawiony na lot, kt�ry Pa�stwo wybrali. Je�eli znajd� Pa�stwo b��d zalecamy jak najszybsze jego zg�oszenie do przewo�nika. Radzimy nie czeka� z tym, a� do przybycia na lotnisko. Zwyk�y b��d w dacie czy godzinie mo�e spowodowa�, �e strac� Pa�stwo sw�j lot.

źródło: Urz�d Lotnictwa Cywilnego

hastagi na stronie:

#jak wygląda bilet lotniczy #jak wyglada bilet lotniczy #bilet lotniczy wzór #wzór biletu lotniczego #Co zawiera bilet lotniczy #bilet wizzair #bilet lotniczy wizzair #oldexpres #wizzair bilet #bilety lotnicze wzór

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy