Informacje

Przepisy bagaowe

W przypadku naruszenia przez przewonika lotniczego przepisw dotyczcych przewozu bagau mog Pastwo – po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewonika – dochodzi swoich praw na drodze sdowej.

Baga powinni Pastwo zda na wyznaczonym stanowisku przewonika lotniczego realizujcego przewz. Tam wrczone zostan Pastwu karty pokadowe oraz kwit bagaowy.

Opata za przewz bagau

Opata za przewz bagau do okrelonego limitu jest uwzgldniona w cenie biletu. Najczciej przewonicy lotniczy dopuszczaj na lotach krajowych wag do 30 kg na pasaera, podrujcego klas biznes i klas pierwsz oraz do 20 kg dla podrujcych klas ekonomiczn.

Podobnie jest w ruchu midzynarodowym, za wyjtkiem lotw do Stanw Zjednoczonych, Kanady i innych pastw amerykaskich (prosimy skonsultowa te dane u przewonika), gdzie stosowana jest tak zwana zasada “limitu iloci sztuk bagau”, polegajca na ograniczeniu liczby sztuk bagau oraz okreleniu maksymalnego wymiaru tyche sztuk bagau.

Nadbaga

O ile warunki podry na to zezwalaj, mona zda wikszy baga ni dozwolony za dodatkow opat za nadbaga.

Baga podrczny

Poza bagaem rejestrowanym pozwala si na przewiezienie przez pasaera okrelonych przedmiotw o niewielkiej wadze i gabarytach jako baga podrczny (parasol, torebka na rami, aparat fotograficzny itp.), o ile przedmioty te nie przekraczaj okrelonych rozmiarw lub wagi, wskazanych czasami na bilecie.

Prosimy o wczeniejsze skonsultowanie z przewonikiem kwestii ograniczenia liczby pakunkw, rozmiarw i dopuszczalnej wagi, stosowanych dla bagau zdawanego oraz bagau podrcznego.

Ograniczenia i wyczenia od odpowiedzialnoci

Przewonicy lotniczy mog odmwi przewozu jako baga tych artykuw, ktre ze wzgldu na swj rozmiar, form, wag czy charakterystyk nie mog zosta zaakceptowane jako baga.

Dla wasnego dobra, zalecamy nie umieszcza w bagau artykuw podatnych na zepsucie, kruchych, przedmiotw wartociowych (pienidze, biuteri, sprzt elektroniczny itp.), lekarstw, dokumentw, kluczy itp. Niektrzy przewonicy nie akceptuj odpowiedzialnoci za te artykuy.

Przedmioty nie dozwolone w bagau podrcznym

Nie zezwala si na przewoenie w kabinie samolotu, ze wzgldu na bezpieczestwo podry, caego szeregu przedmiotw. Przedmioty te powinny zosta zdane do bagau rejestrowanego (przewoonego w luku bagaowym), o ile przewz tych przedmiotw w luku bagaowym jest dozwolony. Wrd przedmiotw nie dozwolonych do przewozu w bagau podrcznym znajduj si:

Bro palna i oglnie bro

Substancje chemiczne i substancje toksyczne

Materiay wybuchowe i atwopalne

Instrumenty tpe stanowice zagroenie

Bro lub przedmioty o ostrych kocach lub z ostrymi krawdziami.

Wyczerpujc list przedmiotw zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeonej lotniska i przewozu w bagau kabinowym oraz rejestrowanym pasaera zawiera Zacznik do Obwieszczenia Prezesa Urzdu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20/01/2005.

Produkty zabronione do przewozu zarwno w bagau rejestrowanym jak i podrcznym

Niektre produkty z pozoru niegrone, na pokadzie samolotu mog okaza si niebezpieczne, jeeli znajduj si wewntrz bagau. Zmiany temperatury i cinienia, ruch samolotu mog spowodowa wycieki pynw lub nawet zapalenie si niektrych produktw. Dlatego, w Pastwa bagau nie powinny znajdowa si m.in.:

materiay wybuchowe (cznie z detonatorami, zapalnikami, granatami, minami i produktami pirotechnicznymi)

gazy: propan, butan (cznie z maymi butlami do kuchenek turystycznych)

pyny atwopalne (cznie z benzyn i metanolem, farbami, rozpuszczalnikami, klejami i paliwem do zapalniczek)

substancje atwopalne oraz materiay radioaktywne (cznie z magnezem, zapakami i zapalniczkami, sztucznymi ogniami i ogniami bengalskimi)

utleniacze i nadtlenki organiczne (takie jak ugi i cierniwa)

substancje trujce lub zaraliwe (rodki do deratyzacji, zakaona krew)

materiay radioaktywne (cznie z izotopami do uytku medycznego lub handlowego)

materiay korodujce (takie jak akumulatory samochodowe)

czci silnika zawierajce paliwo.

Jeeli chc Pastwo przewie bro paln, powinni Pastwo zwrci si do sub wojskowych na lotnisku w celu uzyskania niezbdnego zezwolenia. Bro powinna zosta opakowana w stosowny futera. Po przewozie bro zostanie przekazana subom wojskowym na lotnisku przeznaczenia. Niektre sprzty elektroniczne, takie jak komputery przenone mog zakci prac urzdze pokadowych i tym samym zakci bezpieczestwo lotu. Prosimy o skonsultowanie z zaog samolotu czy mona korzysta z nich podczas lotu.

Zdarzenia zwizane z bagaem

Linia lotnicza jest odpowiedzialna za szkod wyrzdzon w przypadku zniszczenia, zagubienia czy uszkodzenia bagau rejestrowanego, jeeli zdarzenie, ktre spowodowao szkod na pokadzie samolotu lub podczas, gdy baga rejestrowany znajduje si pod opiek linii lotniczej.

Jednake, przewonik nie ponosi odpowiedzialnoci w przypadku, gdy powstaa szkoda wynika z natury, wady czy defektu wasnego bagau.

Jeli za chodzi o baga nie rejestrowany, zawierajcy rzeczy osobiste, linia lotnicza ponosi odpowiedzialno wycznie wtedy, gdy szkoda powstaa z winy przewonika, osb mu podlegych czy agentw.

Przewonik lotniczy jest odpowiedzialny za szkody wynikajce z opnienia w przewozie bagau, chyba, e podj wszelkie naleyte dziaania w celu uniknicia szkody lub podjcie takich dziaa byo niemoliwe.

Reklamacje dotyczce bagau

Przewonik ponosi odpowiedzialno za baga rejestrowany i zdany za zgod pasaera, nawet jeeli nie zawini, o ile dany baga zosta zdany w dobrym stanie i zgodnie z dokumentem przewozu.

Jest bardzo wane, aby w przypadku jakiego zdarzenia z udziaem bagau rejestrowanego (zniszczenie, utrata, uszkodzenie czy opnienie) zgosili si Pastwo jak najszybciej do stanowiska danej linii lotniczej lub do agenta “handling” (przedsibiorstwo wiadczce usugi obsugi naziemnej) w celu zoenia stosownej reklamacji, wypeniajc w tym celu druk zwany Zgoszenie zdarzenia zwizanego z bagaem, co stanowi niezbdny wymg w celu powiadczenia zaistniaego zdarzenia i rozpoczcia postpowania realizowanego przez przewonika lotniczego.

Jeeli maj Pastwo problem ze zlokalizowaniem stanowiska linii lotniczej, prosimy o zgoszenie si do punktu informacji na lotnisku. Tam uzyskaj Pastwo stosown informacj o procedurze, ktr trzeba bdzie zrealizowa w celu zoenia reklamacji.

W przypadku nie wypenienia druku jeszcze przed opuszczeniem lotniska, mog Pastwo zoy reklamacj w nastpujcych terminach:

W przypadku uszkodzenia bagau, powinni Pastwo zoy przewonikowi reklamacj zaraz po stwierdzeniu szkody i ewentualnie najpniej w terminie do siedmiu dni w przypadku bagau rejestrowanego, liczc od dnia jego odbioru.

W przypadku opnienia, reklamacj naley zoy najpniej w terminie do dwudziestu jeden dni, liczc od dnia, gdy baga oddano do Pastwa dyspozycji.

Wszelkie reklamacje powinny zosta sporzdzone w formie pisemnej i w podanych terminach. Postpowania sdowe z tytuu roszcze odszkodowawczych musz by wniesione w cigu dwch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w ktrym samolot mia przylecie.

hastagi na stronie:

#przepisy lotniskowe #lot przepisy bagaĹźowe #lot przepisy #przepisy bagaĹźowe #przepisy bagaĹźowe lot

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy