Prawo lotnicze

Prawa pasa縠r體 w przypadku znacznego op蠹nienia lotu

Komisja Ochrony Praw Pasa縠r體 uprzejmie informuje, co nast阷uje: dot. praw pasa縠r體 w przypadku znacznego op蠹nienia lotuZgodnie z art. 6 w zwi眤ku z art. 8 ust.1 lit. a) i 9 ust. 1 i 2 rozporz眃zenia nr nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiaj眂ego wsp髄ne zasady odszkodowania i pomocy dla pasa縠r體 w przypadku odmowy przyj阠ia na pok砤d albo odwo砤nia lub du縠go op蠹nienia lot體, uchylaj眂ego rozporz眃zenie nr 295/91/EWG (Dz. U. UE L 46 z

Komisja Ochrony Praw Pasa縠r體 uprzejmie informuje, co nast阷uje:
dot. praw pasa縠r體 w przypadku znacznego op蠹nienia lotu

Zgodnie z art. 6 w zwi眤ku z art. 8 ust.1 lit. a) i 9 ust. 1 i 2 rozporz眃zenia nr nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiaj眂ego wsp髄ne zasady odszkodowania i pomocy dla pasa縠r體 w przypadku odmowy przyj阠ia na pok砤d albo odwo砤nia lub du縠go op蠹nienia lot體, uchylaj眂ego rozporz眃zenie nr 295/91/EWG (Dz. U. UE L 46 z 17.2.2004.), przewo糿ik lotniczy, w przypadku op蠹nienia lotu*, jest obowi眤any zapewni bezp砤tnie:

– posi砶i i napoje w ilo禼iach adekwatnych do czasu oczekiwania,
– dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesy砶i faksowe lub e-mailowe.

W przypadku, gdy oczekiwany w spos骲 uzasadniony czas odlotu nast眕i co najmniej dzie po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu, przewo糿ik ma obowi眤ek zapewni:
zakwaterowanie w hotelu,
transport pomi阣zy portem lotniczym a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

W przypadku, gdy obs硊guj眂y przewo糿ik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywa, 縠 lot b阣zie op蠹niony w stosunku do planowego startu co najmniej pi赕 godzin, powinien on zaproponowa pasa縠rom wyb髍 pomi阣zy:
zwrotem nale縩o禼i za ca硂舵 nie odbytej podr罂y;
zwrotem nale縩o禼i za cz甓 lub cz甓ci nie odbytej podr罂y;
zwrotem nale縩o禼i za cz甓 lub cz甓ci ju odbytej podr罂y, je縠li lot nie s硊縴 ju d硊縠j jakiemukolwiek celowi zwi眤anemu z pierwotnym planem podr罂y pasa縠ra;
zwrotem za cz甓 lub cz甓ci ju odbytej podr罂y, je縠li lot nie s硊縴 ju d硊縠j jakiemukolwiek celowi zwi眤anemu z pierwotnym planem podr罂y pasa縠ra wraz z, gdy jest to odpowiednie, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu w najwcze秐iejszym mo縧iwym terminie.

Nie przys硊guje zwrot pieni阣zy za lot odbyty w ca硂禼i.

Zgodnie z powy縮zym rozporz眃zeniem nie przys硊guje odszkodowanie za op蠹niony lot. Odszkodowanie przys硊guje jedynie za lot odwo砤ny oraz w przypadku odmowy przyj阠ia na pok砤d pasa縠ra wbrew jego woli.

A to ju偶 wiesz?  Nowe akty prawne dot. lotnictwa cywilnego w UE

To rozporz眃zenie nie ogranicza praw pasa縠r體 do dochodzenia roszcze od przewo糿ika z tytu硊 szkody powsta砮j w wyniku op蠹nienia w przewozie, na mocy przepis體 odr阞nych, przed w砤禼iwym s眃em.

* lot b阣zie op蠹niony w stosunku do planowego startu:
o dwie lub wi阠ej godzin w przypadku lot體 do 1 500 kilometr體; lub
o trzy lub wi阠ej godzin w przypadku wszystkich lot體 wewn眛rzwsp髄notowych d硊縮zych ni 1 500 kilometr體 i wszystkich innych lot體 o d硊go禼i pomi阣zy 1 500 a 3 500 kilometr體, lub
o cztery lub wi阠ej godzin w przypadku wszystkich innych lot體 ni loty okre秎one w lit. a) lub b)

瑀骴硂: Urz眃 Lotnictwa Cywilnego

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy