LOT

Brak PLL LOT w ofercie publicznej

Ministerstwo Skarbu Pa駍twa poinformowa硂, 縠 nie widzi obecnie mo縧iwo禼i przeprowadzenia oferty publicznej akcji Polskich Linii Lotniczych Lot SA na

Ministerstwo Skarbu Pa駍twa poinformowa硂, 縠 nie widzi obecnie mo縧iwo禼i przeprowadzenia oferty publicznej akcji Polskich Linii Lotniczych Lot SA na gie砫zie

Pogl眃em tym podzieli si w czwartek minister skarbu Andrzej Mikosz z Sejmem. – W tej chwili nie widz, poza kwestiami zobowi眤a wynikaj眂ych z umowy z syndykiem, jakichkolwiek powod體, 縠by podejmowa decyzj dotycz眂 IPO Lotu” – powiedzia Mikosz w odpowiedzi na pytania poselskie. Minister doda r體nie, 縠 LOT nie dba o to aby ministerstwo mog硂 zapozna si z rzeczywist sytuacj finansow przewo糿ika – dostarczane przez LOT sprawozdania s niekompletne i niezgodne z mi阣zynarodowymi standardami rachunkowo禼i. Na ich podstawie nie mo縩a wi阠 podj辨 縜dnej decyzji odno秐ie sp蟪ki.

Andrzej Mikosz podkre秎i, i prosi o sprawozdania finansowe sporz眃zone zgodnie z mi阣zynarodowymi standardami rachunkowo禼i i przynajmniej przejrzane na p蟪rocze przez audytora – jednak do tej pory ich nie otrzyma.

W czwartek minister zapowiedzia wi阠 spotkanie z syndykiem masy upad硂禼iowej SAirLines BV, kt髍y jest wsp蟪w砤禼icielem LOT, w celu podj阠ia dalszych wsp髄nych dzia砤 w stosunku do firmy.

Obecnie 67,97% akcji PLL LOT posiada Skarb Pa駍twa. Pozosta砮 25,1% akcji przewo糿ika jest w砤sno禼i syndyka masy upad硂禼iowej SAirLines BV, kt髍e w 1999 roku naby od Skarbu Pa駍twa szwajcarski holding SAirGroup, w砤禼iciel m.in. linii Swissair, kt髍e zbankrutowa硑 w 2001 roku, a 6,93% walor體 nale縴 do pracownik體.

Syndyk jest zainteresowany szybkim up硑nnieniem posiadanych akcji przewo糿ika – jednak nie mo縠 tego zrobi, gdy sytuacja wewn阾rzna w sp蟪ce skutecznie blokuje sprzeda tych akcji.

Drugi udzia硂wiec – Skarb Pa駍twa, kt髍y dokapitalizowa ju LOT kwot 600 mln z i nie widzi mo縧iwo禼i dalszego dofinansowywania tej sp蟪ki.

PLL LOT i Sairlines Europe BV planowa硑 wprowadzi akcji LOT na Gie砫 Papier體 Warto禼iowych w Warszawie w po硂wie 2006 roku.

瑀骴硂: Wirtualne Media, 2005-12-09

A to ju偶 wiesz?  105 bilet體 lotniczych w prezencie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy