Balice Lotnisko

Lotnisko Balice konkurs grantowy Wspieramy sąsiadów

Z radością ogłaszamy drugą edycję konkursu grantowego „Wspieramy sąsiadów”. Konkurs jest skierowany do organizacji/instytucji czy osób z naszych sąsiednich gmin Zabierzów i Liszki. Zachęcamy do

Z radością ogłaszamy drugą edycję konkursu grantowego „Wspieramy sąsiadów”. Konkurs jest skierowany do organizacji/instytucji czy osób z naszych sąsiednich gmin Zabierzów i Liszki.

Zachęcamy do zgłaszania projektów z obszarów: edukacja, kultura i dziedzictwo historyczne, ekologia, budowanie lokalnych społeczności, promocja zdrowia, bezpieczeństwo, podnoszenie atrakcyjności turystycznej oraz upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu.

Organizatorzy przedsięwzięć z ww. dziedzin, mogą składać wnioski o dofinansowanie konkretnych projektów. Wnioski zawierające: dokładne dane firmy / instytucji / osoby występującej o dofinansowanie, dokładny opis projektu, który ma być realizowany, harmonogram projektu, kosztorys projektu i wysokość dotacji należy składać do 15 września 2010 roku.

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO
„WSPIERAMY SĄSIADÓW”

Założenia i cel konkursu

W ramach konkursu grantowego „Wspieramy sąsiadów” dotowane będą projekty, które inicjują lub umacniają już istniejącą współpracę mieszkańców i służą rozwojowi lokalnej społeczności w szerokim zakresie. Konkurs jest prowadzony z myślą
o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, na rzecz polepszenia warunków życia tych społeczności.

1.W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
2.
zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego,
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,
a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
3.
4.Z funduszy Kraków Airport wspierane są przedsięwzięcia mające na celu:
5.
podwyższanie poziomu wykształcenia,
podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
podnoszenie jakości pomocy społecznej,
poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej,
podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej gmin: Zabierzów
i Liszki,
upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
wspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój
6.gospodarczy gmin: Zabierzów i Liszki,
wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kto może ubiegać się o dotacje?

A to już wiesz?  Nowe korporacje taksówkowe na Lotnisku Chopina

Konkurs adresowany jest do:
instytucji publicznych powoływanych przez samorząd (szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, muzea, itp.),
organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS),
grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go
w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy, itp.).

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:
mają siedzibę w gminach: Zabierzów i Liszki
zaplanowany projekt będą realizować na terenie tych gmin

Sposób wyłaniania grantobiorców

13.Granty przyznawane są dwa razy w roku:
14.I edycja: termin składania wniosków: 5 – 20 lutego
15.II edycja: termin składania wniosków: 1 – 15 września
16.
17.Komisja dokona oceny projektów w oparciu o następujące kryteria:
1.odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,
2.szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego,
3.zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu,
4.jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność,
5.mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań,
6.gwarantują zebranie wymaganego wkładu własnego,
7.mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
18.
19.Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację.
20.
Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy określającej przeznaczenie i warunki korzystania z przekazanych środków finansowych oraz terminy i wymagania dotyczące składania sprawozdań merytorycznych i finansowych. Kraków Airport zastrzega sobie prawo monitorowania oraz oceny sposobu i efektów wykorzystania przyznanych grantów.

Podmioty, które otrzymają granty zobowiązane są do:
informowania społeczności lokalnej o udziale Kraków Airport w realizowanych przedsięwzięciach w materiałach, publikacjach, na stronach WWW, w informacjach prasowych itp.,
eksponowania logo Kraków Airport podczas publicznych imprez dotowanych przez Kraków Airport oraz opatrywania nim dotowanych publikacji.

A to już wiesz?  Opłaty dodatkowe wW tanich liniach

Termin nadsyłania wniosków

Wniosek (w 2 egzemplarzach) oraz załączniki powinny dotrzeć do siedziby Kraków Airport do dnia 15 września 2010 roku (decyduje data wpływu) na adres:

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
ul. Kpt. M. Medweckiego 1
32-083 Balice
(z dopiskiem: „Wspieramy sąsiadów”)

Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski kompletne (z wymaganymi załącznikami), czytelne i złożone w terminie. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
21.
Załączniki do wniosku

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów potwierdzających prawne możliwości aplikowania o środki w ramach konkursu:
organizacje nie nastawione na zysk, mające status fundacji lub stowarzyszenia zobowiązane są załączyć kopię aktualnego1 odpisu z KRS. Lokalne oddziały fundacji lub stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane są załączyć pełnomocnictwo do samodzielnego przeprowadzenia projektu,
instytucje publiczne powoływane przez samorząd (szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, muzea, itp.) zobowiązane są załączyć statut odpowiedniej jednostki terytorialnej potwierdzający jej możliwość powoływania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz wypis z ewidencji tych jednostek. Jeżeli statut danej instytucji publicznej określa, że organem uprawnionym do jej reprezentowania jest jednostka samorządu, podstawą do samodzielnego wnioskowania
o dotację jest otrzymanie pełnomocnictwa od organu, któremu podlega,
instytucje lokalne nie podlegające jednostkom samorządu lokalnego tworzone przez ministrów oraz kierowników urzędów centralnych zobowiązane są załączyć odpis
z rejestru prowadzonego przez ich organizatora. Jeżeli statut danej instytucji określa, że jest ona reprezentowana przez władze organu któremu podlega, podstawą do samodzielnego wnioskowania o dotację jest otrzymanie pełnomocnictwa,
kościelne osoby prawne (m.in. parafie, Caritas Polska) zobowiązane są załączyć odpis powiadomienia właściwego organu administracji rządowej o nowo utworzonej jednostce organizacyjnej oraz dokument informujący o powołaniu władzy kościelnej osoby prawnej (odpowiednio: proboszcz, administrator, dyrektor, itp.),
organizacje kościelne zobowiązane są załączyć kopię aktu założycielskiego wydanego przez odpowiednią władzę kościelną oraz dokument potwierdzający powołanie osób do organu reprezentującego organizację,
uczniowskie kluby sportowe zobowiązane są załączyć odpis z ewidencji prowadzonej przez starostwo powiatowe.

A to już wiesz?  Koniec wakacji początkiem udanego urlopu

Dodatkowe informacje na temat konkursu
22.
23.Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej: www.krakowairport.pl w zakładce „My i nasi sąsiedzi”.

http://www.krakowairport.pl/pl/81/135310/11/Druga-edycja-konkursu-grantowego

hastagi na stronie:

#JAK WYGLĄDA BILET LOTNICZY WZÓR #wspieramy sąsiadów granty portu lotniczego Balice

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy